Adatkezelési tájékoztató

 

A qpon.hu oldal üzemeltetője, a Droppy Kft. az alábbiakban tájékoztatja személyes adatai kezelésének módjáról, és a személyes adataival kapcsolatos jogairól. Jelen tájékoztató a hatályos jogszabályok alapján készült, az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jogszabályváltozások szerint az alábbi szabályok megváltoztatására, a mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztató az oldal „Adatvédelem” rovatában folyamatosan elérhető.

 

1. Az adatok kezelője:

Droppy Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, Szabadság tér 2. fszt. 2. Cg.: 16-09-020751)

A GDPR 37. cikk (1.) bekezdése alapján az adatkezelő kijelenti, hogy a közhatalmi tevékenységet nem végez, az érintettek rendszeres és szisztematikus megfigyelését nem végzi, a GDPR 9. és 10. cikkeiben írt adatkategóriákat NEM KEZELI (faji, etnikai származásra, vallásra, világnézetre, szakszervezeti tagságra, szexuális irányultságra és szokásokra vonatkozó adatok, biometrikus és genetikai adatok, továbbá büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó adatok) ezért adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz. Ez nem érinti az érintettnek azt a jogát, hogy az adatkezelővel kapcsolatba lépjen és a neki biztosított jogokkal éljen és nyilatkozatokat megtegyen.

 

2. Kapcsolat:

Az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos bármely kérdését, illetve a jogszabályok által lehetővé tett nyilatkozatait eljuttathatja nekünk levélben a cég székhelyére, illetve Az ugyfelszolgalat@qponmail.hu email címre.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésére 30 napon belül írásban válaszolunk. Ez a határidő a kérelem különös bonyolultsága esetén egyszer 60 nappal meghosszabbítható, erről az eredeti határidőben értesítjük. A felvilágosítás ingyenes, azonban a nyilvánvalóan alaptalan vagy ismételt kérelmek esetén az adatkezelő díjat számíthat fel, kivételes esetben a kérelem teljesítését megtagadhatja.

 

3. Kezelt adatok köre

Az adatkezelés során kétféle adatát kezeljük: azokat a személyes adatait, amelyeket az oldallal kapcsolatba lépve megad és azokat az adatokat, amelyek az oldal használata során informatikai úton keletkeznek.

Természetes személyek – a weboldalon hírlevélre feliratkozók, regisztrálók, illetve vásárlók- esetén:

Hírlevélre feliratkozás esetén: Email cím

Regisztráció esetén: Név, Lakcím, Email cím, Telefonszám,

Vásárlás esetén: Név, Lakcím, Email cím, Telefonszám, illetve a vásárlással kapcsolatos egyéb adatok (termék(ek) és annak ára(i))

Jogi személyek esetén: Név, Cégnév, Székhely, Adószám, Telefonszám

Informatikai úton rögzített adatok: Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A honlap által alkalmazott cookie-k kizárólagos célja, hogy a Felhasználó által kért szolgáltatásokat, tartalmakat részére biztosítani tudja. A cookiek elhelyezésével egyszerűbb tájékozódási lehetőséget, illetve autentikációs folyamatot tud biztosítani a Szolgáltató. A cookie-kal kapcsolatos adattárolás a Felhasználó informatikai eszközén valósul meg. A Felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni, illetve blokkolni a böngészők beállítások menüjében. A honlap külső (nem a honlap által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a honlap minden felelősségét kizárja.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy aktivitásáról a honlap rendszere olyan adatokat is gyűjthet, melyek személyes adataival össze nem kapcsolhatók.

 

4. Az adatkezelés jogi háttere:

Az Adatkezelő jelen Tájékoztatójával illetve belső szabályzataival az alábbi jogszabályoknak kíván megfelelni:

 

5. Definíciók

Jelen Tájékoztatóban az alábbiakat kell érteni az egyes kifejezések alatt:

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelent tájékoztatóan az „Adatkezelő” alatt a Droppy Kft-t kell érteni)

adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált bármely művelet vagy műveletek sorozata, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés, közlés, adatok összekapcsolása, hozzáférés korlátozása, törlés, megsemmisítés

adatfeldolgozó: az adatkezelő megbízásából vagy nevében személyes adatokat kezelő természetes vagy jogi személy

érintett: az a személy, akinek a személyes adatát kezelik

címzett: az a személy, akivel a személyes adatot közlik

hozzájárulás: az érintett befolyástól mentes, önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, konkrét és másként nem értelmezhető nyilatkozata vagy cselekménye, mellyel beleegyezését adja a személye

személyes adat: az érintettre vonatkozó minden olyan adat, információ, jellemző, amely az érintetthez azonosítottan köthető

profilalkotás: a személyes adatok gyűjtésének és kezelésének olyan módja, amelynek segítségével az érintett szokásaira, teljesítményére, korára, egészségügyi vagy más állapotára, nézeteire lehet következtetést levonni.

 

6. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés alapja a honlap felhasználóinak önkéntes és kifejezett, kellő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata arról, hogy az önként megadott, illetve technikai adatrögzítés útján megszerzett személyes adatait az adatkezelő kezelje. Ez a hozzájárulás a 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1.) (a) szerinti, illetve a GDPR 6. cikk (1) (a) pontján alapul

Az automatikusan rögzített adatok köre esetében az adatokat kezeljük az Eker tv. 13/A. § (1) - (3) bekezdése, regisztrált felhasználók esetén az, általuk megrendelt vagy egyébként igénybe vett szolgáltatások nyújtása és a velük kötött, szerződések teljesítése a GDPR 6.§(1)b) pont, valamint az Infotv. 6. § (1.) a-b és (4) alapján.

Az érintettek eszközein tárolt információ (cookie) esetében az adatkezelés jogalapja a 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.) 155. § (4) bekezdése.

Hírlevelek esetében:

2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.), 6. § (1.) alapján az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása (szintén: GDPR 6. cikk (1.) a) és b)

TILTAKOZÁS: Ha az Adatkezelő valamilyen adatot jogszabályi kötelezettsége folytán kezel, akkor az érintett kérésére ezt a tényt igazolnia kell. Az igazolás megtételéig az Adatkezelő az adatok kezelését felfüggeszti és kizárólag a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges terjedelemben kezeli.

 

7. Az adatkezelés célja és elvei:

Az adatkezelés célja a honlapot meglátogató érintettek számára releváns információ és ajánlatok nyújtása.

A vásárló érintettek esetében a számlázás, és vásárlás esetében szükséges lépések megtétele.

Az adatkezelő az adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség elveit szem előtt tartva, az érintett hozzájárulásához és a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékez igazodóan kezeli. Az adatokat a jelen tájékoztatóban megjelölt körön kívül harmadik személynek nem adja át.

Az adatkezelő mindent megtesz az érintettek adataihoz jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében, belső szabályzatában szabályozza az adatvédelmi incidens esetén követendő eljárást.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, és azok helytelenségéből vagy károk, vagy más hátrányok miatt felelősséget nem vállal.

 

8. Az adatkezelés időtartama:

A weboldal látogatói adatainak kezelése esetében 12 hónap vagy az érintett által megadott hozzájárulás érvényességi ideje.

A megrendelések / vásárlások teljesítése érdekében kezelt adatokat öt évig kezeljük, kivéve, a megrendeléssel kapcsolatos jogvita esetét mely esetben a jogvita lezárultáig kezeljük az adatokat abban az esetben is, ha ez az időtartam az öt évet meghaladja.

Számla kiállításához használt adatokat és a számla kiállításának alapjául szolgáló okiratokat a bennük foglalt adatokkal együtt is, annak az adóévnek a lezárultától számított nyolc évig kezeljük, amelyik évben a számlán kiszámlázott jövedelmez az adatkezelő vagy érdekében eljáró más személy bevallotta.

A technikai úton rögzített adatok esetében az egyes technikai megoldások sajátos jellemzői jelentik az adatkezelés időtartamát. Az érintett számítógépén tárolt adatok (cookie) esetében ez általában hét nap, azzal, hogy a felhasználó ezeket bármikor törölheti.

TÖRLÉS: Az érintett kérésére a kezelt személyes adatokat töröljük, kivéve, ha az adatok megőrzését jogszabály írja elő, vagy az adat az Adatkezelő nyomós érdekének érvényesítéséhez szükséges.

KORLÁTOZÁS: Kérésére, a pontosítási vagy törlési kérelme elbírálásáig, illetve amennyiben az adatokra az Adatkezelőnek nincs szüksége, de az érintettnek jogai érvényesítéséhez szükséges, az Adatkezelő korlátozza, és kizárólag a jogérvényesítéshez szükségben (tehát nem kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban) kezeli.

 

9. Adattovábbítás

A honlap felhasználói általános tájékoztatásként tudomásul veszik, hogy az értékesítés összetett folyamat, amely a szükségessé teszi az adatok továbbítását az adatkezelő partnerei (továbbiakban: címzettek) felé.

Adataikat a megrendelések teljesítése céljából az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk:

  1. Futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinknak;
  2. Droppy Kft marketplace partnereknek, beszállítóknak
  3. Dropshipping értékesítéssel rendelkező beszállítóknak

Harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az érintett adataihoz.

Az adatok külföldre továbbítása:

Az adatok külföldre továbbítása során az adatkezelő az alábbi elveket tartja be:

1. Az adatokat EGT tagállamban levő címzettnek továbbítja.

2. Ha nem EGT tagállamban történik a címzett adatfeldolgozása, akkor olyan államba, amellyel kapcsolatban az Európai Bizottság megállapította, hogy az megfelelő védelmi szintet biztosít.

3. Ha az adatkezelés olyan államban történik, amelyről ilyen állásfoglalása a Bizottságnak nincsen, akkor olyan címzettnek továbbítja az adatkezelő az adatokat, amely az Európai Bizottság által jóváhagyott szerződési feltételeket használja.

4. Ha ezen feltételekről sincsen információ, akkor az adatok továbbítására kizárólag akkor kerül sor, ha ebbe az érintett beleegyezik.

5. Az USA-ban található címzetteknek abban az esetben továbbítunk adatot, ha ez a címzett betartja az USA és az EU között létrejött Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) megállapodást.

 

10. Az informatikai adattovábbítással kapcsolatos tájékoztató:

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

Az adatkezelő honlapjain olyan külső szolgáltatók által fejlesztett programrészletek futnak, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a szolgáltatók a honlap forgalmát figyelemmel kísérjék és mérjék, annak érdekében, hogy a felhasználók számára releváns hirdetéseket jelenítsenek meg.

Az ilyen szolgáltatók által használt informatikai eszközök cookiek, melyek a gépről törölhetők, illetve web beacon-ök, clicktagek és más kattintásmérők, melyeket az érintett a honlap használatakor kiiktatni nem tud.

Ezek az informatikai eszközök megszerzik az érintett IP címét, és azt a saját adatvédelmi szabályaik szerint kezelik.

A honlapon futó webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php?CAT_VISITOR_SESSION=c7b73ebc78d1681ade25473632eae199

Google Analytics : https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Google Adwords: https://support.google.com/adwords/answer/2549116?hl=hu

FONTOS! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az érintett a honlap meglátogatásával egyidejűleg valamilyen harmadik személy által üzemeltetett szolgáltatásba (pl. Facebook, Gmail) is be van jelentkezve az eszközön, vagy ilyet igénybe vesz (pl. PayPal) ez a szolgáltatás képes lehet arra, hogy a böngészési szokásairól, beleértve az adatkezelő honlapján végzett tevékenységet, adatokat gyűjtsön. Az adatkezelőnek az ilyen tevékenységre semmilyen befolyása nincsen, kérjük kísérje figyelemmel az ön által használt közösségi szolgáltatások adatvédelmi elveit!

 

11. Adattovábbítás hatóságoknak:

Hatósági vizsgálati és büntetőeljárásban eljáró, erre jogosult hatóságoknak és bíróságoknak az adatkezelő megkeresésükre, kizárólag a megkeresés teljesítéséhez feltétlenül szükséges körben, adatot szolgáltat.

 

Budapest, 2020. szeptember 30. – qpon.hu